تأثیر مصرف نهاده ها بر ریسک تولید: کاربرد تابع تولید تصادفی تعمیم یافته

نویسندگان

چکیده

بمنظور بررسی اثر استفاده از نهادهای مختلف برریسک تولید‘ مطالعه ای بر روی گندمکاران شهرستان ساری در سال 1374 انجام شد. داده های مورد نیاز این مطالعه از 180 نفر از کشاورزان ‘ که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شده بودند. جمع آوری گردید. سپس ‘ روش سه مرحله ای حداقل مربعات غیر خطی برای تخمین پارامترهای معادلات مطالعه جاری مورد استفاده قرارگرفت. نتایج مربوط به بر آورد جزء تصادفی تابع تولید نشان دادکه تنها بذر ونیروی کار دارای تاثیر مثبت ومعنی داری بر ریسک تولید هستند . در این رابطه افزایش سطح زیرکشت با این که موجب کاهش ریسک تولید می گردد ولیکن اثر آن از نظر آماری معنی دار نبود. تخمین جزء واقعی تابع تولید نمایانگر تأثیر مثبت ومعنی دارمتغیرهای سطح زیرکشت و نیروی کار و رابطه منفی نهاده های بذر و کود ازته برمیانگین تولید می باشد.