تکثیر سریع در ذرت (Zea mays L.) با استفاده از جوانه انتهایی

نویسندگان

چکیده

برا ی پیدا نمودن یک روش مناسب جهت بازاریابی وتکثیر درگیاه ذرت‘ آزمایشی با استفاده از 5 ژنوتیپ ذرت شیرین به اجرا در آمد. از انجائیکه در تکثیر سریع یکی از فاکتورهای مهم تولید چند شاخه در یک گیاهچه است تا بتوان از آنها درتهیه ریز نمونه استفاده نمود. لذا به تولید کلامپ (MSC) به عنوان منبع مهم ریز نمونه توجه گردید. ریز نمونه مورد استفاده عبارت از جوانه انتهایی گیاهچه های تولید شده از بذر بود که پس از تهیه ‘ این ریز نمونه ها روی محیطهای کشت پایه (MS) همراه با 500 میلی گرم کازئین هیدرولیزات (CH) ومقادیر 5/4‘9 و 18 میکرومول N6 بنزیل آدنین (BA) بمدت چهار هفته در روشنایی و دمایC1ْ 27± قرار گرفتند . این آزمایش درقالب فاکتوریل با طرح پایه بلوک کامل تصادفی پیاده گردید. بین سطوح مختلف هورمونی (BA) بکار رفته اختلاف معنی داری وجود داشت. بیشترین مقدار تولید کلامپ در یک ریز نمونه بطور متوسط 48/79 درصد مربوط به محیط کشت پایه (MS) همراه با (500mg/L) CH و (18µM) BA بوده است. اختلاف معنی داری بین ژنوتیپ های مختلف از نظر تولید کلامپ مشاهده نگردید. نمونه ها پس از گذشت چهار هفته واکشت می شدند و آنهایی که روی محیط کشت پایه (MS) قرا رمی گرفتند تولید ساقه و ریشه نموده و پس از این مرحله به خاک گلدان منتقل گردیدند.تعداد گیاهان تولید شده پس از 12 هفته حدود 500-480 گیاهچه از یک ریز نمونه شمارش گردید.

کلیدواژه‌ها