اثر آرایش کاشت وتاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی سویا

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثرات آرایش کاشت روی رشد وعملکرد دو رقم سویا‘ آزمایشی در دو سال ودر مزرعه تحقیقاتی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج درقالب طرح کرتهای خرد شده نواری انجام گردید. تیمارهای اعمال شده شامل : 1- آرایش کاشت(25*25‘ 17*35‘13*50‘20*60 سانتیمتر بترتیب برای درون و بین ردیفهای کاشت) و 2- تاریخ کاشت (25 اردیبهشت و 10 خرداد) بود که روی دورقم ویلیامیز (گروه III) و هارکور (گروهII) مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان داد که در هر دو رقم با کاهش فواصل خطوط کاشت ارتفاع گیاه کاهش ولی تعداد شاخه های فرعی و وزن خشک گیاه افزایش یافت. با نزدیک شدن به آرایش کاشت مربعی تعداد کل غلاف‘ وزن غلاف و وزن خشک گیاه افزایش یافت که این امر باعث افزایش معنی دار عملکرد در این آرایش شده است. وزن غلاف و دانه در هر بوته تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار نگرفته و بین دو رقم نیز ویلیامیز با میانگین 7/3762 کیلوگرم درهکتار عملکرد دانه بیشتری نسبت به هارکور با میانگین 6/3232 کیلوگرم درهکتار تولید نمود . آزمایشهای کیفیت بذر نیز نشان داد که درصد روغن و پروتئین دانه تحت تأثیر آرایش و تاریخ کاشت قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها