بررسی رابطه بین غلظت پتاسیم درمحلول خاک و پتاسیم قابل تبادل Q/I درخاکهای دشت کرج محمد معز اردلان

نویسندگان

چکیده

بررسی نسبت کمیت به شدت و رابطه آن با بعضی از خصوصیات خاکهای شش منطقه از اراضی خاکهای آهکی دشت کرج با تغییرات پتانسیل قابل جذب در محدوده 76 تا 600 میلی گرم بر کیلو گرم برا ی مطالعات مربوط به کمیت به شدت (Q/I) انتخاب گردید. حدود تغییرات ARok یا نسبت فعالیت پتاسیم در حال تعادل بین 3/0 تا 6/7 با میانگین
½10-3 3/38(mol-1) و حدود تغییرات ظرفیت بافری پتانسیل خاک یا P.B.Ck بین 77/23 الی 88/90 با میانگین/(mo1L-1) ½ (Cmol/kg) 44 و حدود تغییرات پتاسیم لابیل (( KL این خاکها بین 008/0 الی 694/0 با میانگین (Cmol/kg) 172/0 وحدودتغییرات بین 11/2 الی 52/3 با میانگین /(mo1L-1) ½ (Cmol/kg)63/2 بوده است. در اکثر این خاکها مقادیر ARok کمتر از 01/0 و بیشتر از 001/0 (mo1L-1) ½
محاسبه شده است که نشان می دهد پتاسیم در لبه ها و سطوح کانیهای رسی قرار دارند. بین پتاسیم قابل جذب بروش استات آمونیوم و ARok‘(( KL همبستگی معنی دار در سطح 5% با ضرائب همبستگی 63/0 و 59/0 مشاهده گردید. مطالعات کانی شناسی با اشعه ایکس نشان میدهد که کانی های غالب در نمونه های مورد مطالعه به ترتیب عبارت از : کلریت‘ ایلیت‘ ورمیکولیت و کائولینیت می باشند. پتاسیم اندازه گیری شده با روش استات آمونیوم بیشتر از مقدار پتاسیم لابیل در این خاکها بوده است. پتانسیل پتاسیم د راین خاکها بین 11/2 تا 52/3 متغییر است ومیانگین این تغییرات /(mo1L-1) ½ (Cmol/kg)63/2 می باشد . ضرایب همبستگی بین PH این خاکها و پتاسیم استخراج شده توسط استات امونیوم با پتانسیل پتاسیم در سطح 1% و 5% به ترتیب 66/0 و 62/0 – محاسبه گردید. تغییرات Kx در خاکهایی که درصد رس فزونتری دارند بیشتر بوده و حدود این تغییرات (Cmol/kg) 86/13 و52/1 می باشد.

کلیدواژه‌ها