رابطه هدایت الکتریکی عصاره اشباع و غلظت کل املاح محلول درخاکهای متاثر از نمک ایران

نویسندگان

چکیده

در این بررسی روابط میان هدایت الکتریکی (EC) ‘ غلظت کل املاح محلول (TSS) و غلظت یون کلراید درخاکهای متاثر ازنمک کشور مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور 96 نمونه خاک از نقاط مختلف کشور جمع آوری و درعصاره اشباع آنها PH ‘ EC و غلظت کلسیم + منیزیم ‘ سدیم ‘ پتاسیم و کلراید اندازه گیری گردید. رابطه زیر برای برآورد TSSاز Eceبا استفاده ازداده های 96 نمونه خاک به دست آمد.
Log TSS(mmole1-1)=1/0379+1/0222logECe(dSm-1) r2=0/995 SEE=0/041
از این رابطه می توان در دامنه3 ? ECe(dSm-1)<250 استفاده نمود . در این مطالعه نشان داده شدکه تنوع در خصوصیات خاکها (از قبیل نوع و غلظت املاح محلول وغیره) بعلت تفاوت درشرایط محلی تأثیر قابل ملاحظه ای بر ضرائب این معادله خصوصا درخاکهای با شوری متوسط تا زیاد (20 dSm-1 Log TSS(mmole1-1)=0/9009 +1/0905logECe(dSm-1) r2=0/996 SEE=0/025
از این رابطه می توان د ر دامنه10 ? ECe(dSm-1) <250 استفاده نمود.
Log CI-(mmole1-1)=0/6454 +1/1862logECe(dSm-1) r2=0/991 SEE=0/039
از این رابطه می توان د ر دامنه20 ? ECe(dSm-1) <250 استفاده نمود.
Log TSS(mmole1-1)=0/2823 +1/9269logCI- (dSm-1) r2=0/998 SEE=0/405
از این رابطه می توان د ر دامنه200 ? (dSm-1) CI- <3900 استفاده نمود.
ضرائب همبستگی بالای دو رابطه اخیر بر این اساس توضیح داده شد که درخاکهای این استان نمک های کلراید املاح محلول غالب این خاکهاست.

کلیدواژه‌ها