استفاده از زئولیت و سدیم متاسلیکات در تغذیه مرغهای تخمگذار

نویسندگان

چکیده

بمنظور تعیین اثرات زئولیت و سدیم متاسلیکات بر روی عملکرد مرغهای تخمگذار دو آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با روش فاکتوریل 3*2 انجام گردید. در آزمایش اول 720 قطعه مرغ تخمگذار در سن 32 هفتگی با 12 جیره غذایی حاوی سه سطح زئولیت و سدیم متاسلیکات (0‘5/0‘1 درصد) و دارای دو سطح متفاوت کلسیم وفسفر(4/3 درصدکلسیم ‘ 34/0 درصد فسفر‘ 7/2 درصد کلسیم‘ 27/0 فسفر) به مدت 15 هفته تغذیه شدند. صفات مورد بررسی در این آزمایش‘ شامل وزن مجموع تخم مرغ (گرم) ‘ وزن تخم مرغ (گرم) ‘ درصد تخمگذاری‘ غذای مصرف شده (گرم) ‘ ضریب تبدیل غذایی‘ ضخامت پوسته (میلیمتر) ‘ عدد هاو و وزن مخصوص تخم مرغ بودند. درآزمایش دوم مرغهای تخمگذار در سن 52 هفتگی و بمدت 8 هفته با جیره های غذایی همانند آزمایش اول تغذیه شدند. سایرشرایط نگهداری ومدیریتی نیز همانند آزمایش اول بود. داده های حاصله نشان دادکه مصرف 5/0 درصد زئولیت در جیره ایکه حاوی 4/3 درصدکلسیم و 34/0 درصد فسفر بود موجب افزایش معنی داری (5/0>p) در تولید تخم مرغ ‘ غذای مصرفی و وزن مخصوص تخم مرغها گردید. افزون یک درصد زئولیت به جیره حاوی 7/2 درصد کلسیم و 27/0 درصدفسفر در بهبود تولید تخم مرغ‘ غذای مصرفی و وزن مخصوص تخم مرغ نیز مؤثر (5/0>p) بود. اضافه نمودن 5/0 و 1 درصد سدیم متاسلیکات به جیره ای که حاوی 4/3 کلسیم و 34/0 درصد فسفر نیز موجب افزایش معنی داری (5/0>p) در تولید تخم مرغ گردید ولی مصرف 5/0 درصد در مقایسه با 1 درصد ‘ مؤثر بود. نتایج آزمایش دوم نشان داد که افزودن 5/0 درصد زئولیت به جیره غذایی حاوی 4/3 درصد کلسیم و 34/0 درصدفسفر افزایش (5/0>p) میزان تولید و وزن تخم مرغ گردید ولی افزودن 5/0 درصد آن در جیره حاوی 7/2 درصد فسفر بر روی تولید تخم مرغ ‘ غذای مصرفی ‘ ضریب تبدیل غذایی نیز مؤثر (5/0>p) بود ومصرف 1 درصد زئولیت در هر دو سطح کلسیم و فسفر در مقایسه با 5/0 درصد آن تأثیر کمتری (5/0>p) بر تولید تخم مرغ و ضریب تبدیل غذایی داشت. افزودن 5/0 و1 درصد سدیم متاسلیکات در هر دو سطح کلسیم و فسفر جیره غذایی افزایش معنی داری (5/0>p) در تولید تخم مرغ و بازده غذایی داشت. وزن مخصوص تخم مرغ به استثناء جیره هائیکه میزان کلسیم و فسفرآن پایین و دارای یک درصد سدیم متاسلیکات بودند در سایر جیره ها افزایش معنی داری (5/0>p) داشت.

کلیدواژه‌ها