دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1277، تیر 1376 
8. معرفی رقم جدید برنج نعمت (لاین 28-12-D2) با عملکرد برتر وکیفیت مطلوب

قربانعلی نعمت زاده؛ حبیب ا... عارفی؛ رضا امانی؛ رمضان مانی


11. شناسایی و طبقه بندی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز گلیادین

علی مسعودی نژاد؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبدمیشانی؛ محمد نبی سر بلوکی


13. بررسی ارقام نخود زراعی در دو سطح رطوبتی و تجزیه علیت صفات زراعی

بایزد یوسفی؛ حمداله کاظمی اربط؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ محمدمقدم