اثر شوری بر روی تولید و انتقال مجددماده خشک در دو رقم گندم

نویسندگان

چکیده

واکنش تولید و انتقال مجددماده خشک دو رقم گندم نسبت به شوری دریک آزمایش فاکتوریل درسه تکرار در شرایط گلخانه موردبررسی قرار گرفت. تیمار شوری در سه سطح 0=S0‘5/2=S1‘ 5=S2 گرم NaCL در لیتر آب آبیاری از 4 هفته بعد از کاشت اعمال شد و دو رقم اینیا -66 و شعله ‘ که رقم اخیر مقاوم به شوری شناخته می شود مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هر دو رقم گندم ماده خشک گل گیاه دراثر شوری کاهش و نسبت ماده خشکی که با انتقال مجدداز اندامهای رویشی به دانه تخصیص می یابد افزایش یافت. مقایسه دو رقم نشان داد که از نظر رشد رویشی رقم شعله مقاومتر از رقم اینیا-66 است ‘ ولی در مرحله رشد زایشی و تولید دانه رقم اینیا-66 برتری بیشتری نشان داد. لذا وزن خشک دانه آن نسبت به رقم شعله افزایش معنی داری داشته وشاخص برداشت آن در برابر شوری افزایش نشان داد. این تغییرات در حالی رخ داده است . که کاهش طول دوره پر شدن دانه دررقم اینیا -66 نسبت به رقم شعله تندتر بود ومقدار آن در این رقم نسبت به رقم شعله به طور معنی داری کاهش داشت . لذا احتمالا بخشی از افزایش شاخص برداشت دررقم اینیا -66 را می توان به افزایش میزان انتقال مجدد ماده خشک در اثر شوری نسبت داد.

کلیدواژه‌ها