اثر تغذیه مقادیر با نسبتهای مختلف N-NH4 و N-NO3 بر رشد واندازه عناصر پرمصرف نهالهای سیب رقم گلدن دلیشس پیوند شده روی پایه مالینگ 9

نویسندگان

چکیده

تحقیق بر روی گیاهان چند ساله درختی درشرایط کنترل شده نسبت به گیاهان یکساله ویا دو ساله مشکل تر است . این آزمایش بر مبنای تأثیر متفاوت N-NH4+وN-NO3- بر رشد و اندازه عناصر پرمصرف در نهالهای درخت سیب رقم گلدن دلیشس در شرایط رژیمهای مختلف غذایی ای استفاده شده است که بغیر از یونهای N-NH4+وN-NO3- تمام ماکروالمانها ومیکروالمانهای آنها تقریبا ثابت و درحد متعارف گیاه منظور گردیده و تنها تفاوت نسبت و مقادیر N-NH4+وN-NO3- و تأثیر آنها بر رشد و اندازه عناصر درگیاه بوده است . مقدار نیتروژن برای تمام محلولهای غذایی مورد استفاده 14meq/l بوده است که د رمحلول NO ‘ نیترات به میزان 14meq/l استفاده شده و در دیگر محلولها آمونیوم بتدریج تا سقف 8meq/l جایگزین نیترات گردیده است. نامگذاری محلولها بصورت N8,N6,N4,N2,N0 بوده و عدد همراه نیتروژن مقدار اکی والان آمونیوم را نشان می دهد. تفاوت آن از 14 بیانگر میزان نیترات محلولهای غذایی است . این آزمایش در قالب یک طرح تحقیقاتی 3 ساله روی نهالهای دوساله سیب رقم گلدن دلیشس پیوندشده روی پایه مالینگ 9 شروع گردید. علاوه بر مقدار رشد گیاه‘ عناصر NO3-,K+,Ca2+,Mg2+,H2PO4- اندازه گیری گردید. نتایج حاصله گویای این است که تأثیر نسبت آمونیوم به نیتروژن کل (NH4+NO3) برای رشد مناسب نسبت 7/2 است. یعنی محلول غذایی (10meqNO3- +4meq NH4+) N4 تغذیه گیاه سیب با مخلوطی از نیترات و آمونیوم علاوه بر تأثیربر جذب آنیونها وکاتیونها‘ در انتقال و توزیع این عناصر در اندامهای مختلف گیاه نقش اساسی دارد‘ بخصوص وجود آمونیوم در محلول غذایی و یا محلول خاک سبب افزایش مقدار فسفر و توزیع متعادل کلسیم در گیاه شده است.

کلیدواژه‌ها