پوشش کانالهای آبیاری در حین بهره برداری با استفاده از تشک بتنی (مطالعه موردی کانال اصلی دشت مغان)

نویسندگان

چکیده

اجرای پوشش کانالهای در حال بهره برداری همواره یکی از مشکلات مسئولین بهره برداری روشهای مختلفی جهت پوشش کانالهای در حین بهره برداری مورد بررسی قرار گرفت ونهایتا استفاده از تشک های بتنی (Concrete mattress) با پوشش ژنوتکستایل جهت این امر انتخاب گردید. جهت اجرای کار‘ قطعه ای از کانال اصلی مغان به طو ل حدود 840 متر انتخاب و د رتابستان 1375 ‘ حین بهره برداری کانال‘ پوشش گردید. پوشش مورد استفاده متشکل از ورقه های نازک ژئوتکستایل بعرض 5 متر و طول نامحدود می باشد که پس از استقرار در زیر آب و روی بستر کانال‘ بصورت قطعه به قطعه در آنها بتن با افت بالا تزریق شد. ضخامت تشک بتنی پس از گیرش بتن در حدود 10 سانتی متر می باشد. در این مقاله مشخصات فنی مورد ارزیابی پوشش شامل مقدار نشت‘ اثر زیر فشار و داوم آن می باشد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که مشخصات فنی این پوشش پس از یک دوره بهره برداری بسیار مطلوب بوده و چنانچه امکان تولید ورقه های ژنوتکستایل آن در داخل مملکت فراهم شود. از نظر اقتصادی ‘ فنی و سهولت اجرا ونصب کاملا قابل توصیه می باشد.

کلیدواژه‌ها