کاربرد علف کشهای ارادیکان‘ آترازین و تو‘ فور – دی برای کنترل علفهای هرز ذرت

نویسندگان

چکیده

کنترل شیمیایی علفهای هرز ذرت با استفاده از تلفیق علف کشها دراصفهان مورد مطالعه دقیقی قرار نگرفته است. بدین لحاظ اثر بخشی علف کشهای آترازین (با دومیزان 2/3 و 9/0 کیلوگرم ماده مؤثر درهکتار) و ارادیکان (8/4 کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار) بصورت پیش کاشتی و تو‘ فور-دی (4/1 کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار) بصورت پس رویشی ونیز تلفیقی از آنها در کنترل علفهای هرز ذرت همراه با شاهد علف هرز مورد مطالعه قرارگرفت. آزمایش با ده تیمار در یک طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1372 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان اجراء گردید. تاج خروس وحشی‘ سوروف ‘ سلمه تره و پیچک صحرایی مهمترین علفهای هرز مزرعه بودند. علفهای هرز تاج ریزی‘ ارزن وحشی‘ ازمک‘ خارخسک‘ خرفه و اراگروستیس اهمیت کمتری داشتند . تلفیقی زا ارادیکان و 9/0 کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار آترازین بصورت پیش کاشتی با تو‘ فور-دی بصورت پس رویشی بطور مؤثری علف هرز تاج خروس وحشی را کنترل کرد. مصرف ارادیکان بصورت پیش کاشتی کنترل قابل قبولی از علف هرز سوروف درتمام فصل رشد بدست داد. بکارگیری مخلوطی از 2/3 کیلوگرم ماده موثر درهکتار آترازین وارادیکان بالاترین اثر بخشی را درکاهش تعداد و وزن خشک مجموع علفهای هرز در اوائل فصل رشد داشت .علف کش تو‘ فور-دی باعث کنترل مؤثر علفهای هرز پهن برگ فرار کرده از کنترل تیمارهای قبل از کاشت گردید . ولی قدرت رقابت علفهای هرز باریک برگ را افزایش داد. بنظر می رسد تلفیقی از 8/4 کیلوگرم ماده مؤثر ارادیکان و 9/0 کیلوگرم ماده مؤثر آترازین بصورت پیش کاشتی و 4/1 کیلوگرم تو‘ فور-دی بصورت پس رویشی درهکتار مناسبترین تیمار برای کنترل علفهای هرز ذرت تحت شرایط مشابه آزمایش حاضر باشد.

کلیدواژه‌ها