نقش بیمه د رتولید محصول پنبه ‘ مطالعه موردی شهرستان گرگان

نویسندگان

چکیده

وجود ریسک وعدم حتمیت در فعالیتهای کشاورزی مانع بسیار مهمی در رابطه با پذیرش تکنولوژی جدیدو سرمایه گذاری توسط کشاورزان تلقی می گردد. ریسک موجود در فعالیتهای کشاورزی ممکن است ناشی از نوسانات قیمت‘ عوامل تولید و محصولات‘ میزان محصول و دسترسی به منابع باشد. در مقابله باریسک ‘ کشاورزان از تکنیکهای مختلف مدیریت ریسک ازجمله تنوع کشت‘ کشت اشتراکی‘ کشت توأم ‘ فروش کنتراتی و بیمه محصولات استفاده کرده و بدین ترتیب نوسانات تولید و نوسانات در آمد خود را تبدیل می کنند. در این مقاله سعی می شود نقش بیمه به عنوان یکی از عوامل کاهش دهنده اثر ریسک در تولید محصول پنبه مورد بررسی قرار گیرد. بهمین منظور تعداد 163 کشاورز بیمه شده و بیمه نشده بطور تصادفی از منطقه گرگان انتخاب شدندو پس از جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز‘ رفتار این دو گروه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقایسه خصوصیات اقتصادی و اجتماعی زارعین در دو گروه بیمه شده و بیمه نشده نشان می دهد که این دو گروه از نظر میانگین سن ‘ سطح زیر کشت‘ تحصیلات ‘ تولید در واحد سطح وهزینه ها سم ونیروی کار تفاوت معنی داری ندارند. میانگین مصرف کود توسط بیمه شدگان بیشتر از بیمه نشدگان بوده است. که ناشی از دسترسی بیشتر آنان به کود ارزان بوده است. نتایج همچنین نشان می دهد که گروه بیمه شده برخلاف انتظار انواع محصولاتی که کشت کرده اند بیشتر از تعداد محصول گروه بیمه نشده می باشد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل کمی و تابع تولید نشان میدهد که بیمه اثر معنی داری در انتقال تابع تولید و شیب تابع تولید نداشته است.

کلیدواژه‌ها