معرفی رقم جدید برنج نعمت (لاین 28-12-D2) با عملکرد برتر وکیفیت مطلوب

نویسندگان

چکیده

اصلاح ارقام پر محصول و با کیفیت یکی از اهداف مهم مؤسسه تحقیقات برنج کشور می باشد. بیش از 60 درصد برنجکاریهای گیلان ومازندران به کشت ارقام محلی کیفی با عملکرد پایین اختصاص دارد. لذا تولید داخلی جوابگوی نیاز کل جامعه نبوده و اجبارات مقادیر قابل توجهی برنج مصرفی‘ به کشور وارد می گردد. در یک برنامه اصلاحی بمنظور دستیابی به ارقام پر محصول کیفی‘ طرحی از تلاقی ارقام پر محصول با کیفیت پخت و خوراک پایین و ارقام محلی کیفی با عملکرد کم ارائه گردید تا پس از مطالعات جامع صفات کمی وکیفی به اصلاح آنها همّت گماشت. ابتدا والدین تلاقی
(سنگ طارم‘ حسن سرایی‘ آمل 3‘ RNR 1446,PND 160-2-1) انتخاب وکلیه تلاقیهای ممکن[(P-I)P] بین آنها تهیه گردید. سپس با استفاده از روشهای گریفینگ ‘ هیمن و جولیانو مطالعات وسیع ژنتیکی و تجزیه وتحلیل صفات کیفی والدین صورت گرفت. در مطالعات ژنتیکی ‘ ضریب واریانس فنوتیپی و ژنوتیپی ‘ وراثت پذیری عمومی وخصوصی‘ قابلیت ترکیب پذیری عمومی وخصوصی‘ اثرات ژن در کنترل صفات کمی وکیفی توزیع فراوانی ژنهای غالب ومغلوب برای صفات کمی و الگوی وراثت پذیری صفات کمی وکیفی براساس تجزیه وتحلیل تک دانه درنسلهای (P2*F1)BC2, (P1*F1)BC1,F3,F2,F1 تعیین گردیده اند. مجموعه اطلاعات بدست آمده بعنوان شاخصی برای انتخاب تک بوته و لاینها در نسلها ی در حال تفکیک (بصورت شجره ای) بکار گرفته شد. پس از انتخاب لاینهای خالص برتر‘ مقایسه عملکرد با ارقام پر محصول منطقه و تعیین سازگاری آنها‘ بهترین لاین امید بخش مشخص و بعنوان یک رقم با نام طارم نعمت پیشنهاد گردید. خوشبختانه پس از طی مراحل قانونی از طریق مؤسسه تحقیقات برنج کشور وکمیسیون هماهنگی سازمان تحقیقات ‘ آموزش و ترویج کشاورزی وموافقت مقام عالی وزارت کشاورزی ‘ رقم یاد شده به ثبت رسید متوسط عملکرد رقم جدید نعمت از همه ارقام اصلاح شده موجود بیشتر (بیش از 8 تن) وخصوصیات فیزیکی دانه کاملاقابل روئیت با ارقام محلی کیفی ‘ کیفیت پخت وخوراک آن مطلوب ومقاومت آن نسبت به بیماری و آفات رایج منطقه ازهمه ارقام اصلاح شده موجود بیشتر است. در واقع باید اعتراف نمود. که این رقم یک نعمت الهی بوده است و نام نعمت هم به پاس شکر نعمت خدا بر آن نهاده شده است.

کلیدواژه‌ها