بررسی رواناب درسیستم های آبیاری بارانی سنترپیوت کم فشار

نویسندگان

چکیده

در حال حاضر به منظور کاهش مصرف انرژی د رسیستمهای سنتز از آبپاشهای کم فشار مانند آبفشان که کاربرد آن با توجه به دانش قطر پاشش کم‘ باعث ایجاد پاششی بسیار بالاتر از ظرفیت نفوذپذیری اکثرخاکهای کشاورزی می گردد استفاده می شود. د رنتیجه رواناب ایجاد شده ‘ راندمان کاربرد آب بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد که این امر در قسمت های انتهایی لاترال از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این تحقیق که با توجه به وجود یک چنین مشکلی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی تجرک واقع در استان همدان انجام شد. کاربرددو نوع بوم‘ کوتاه (بطول 8متر با دو آبفشان) بلند (بطول 13 متر با سه آبفشان) جهت افزایش محدوده پخش آب‘ در راستای عمود بر لاترال (با یک پلان بیضوی) مورد ارزیابی قرارگرفت. به منظور اندازه گیری رواناب از سه کرت مانندهم با مساحت 48/72 مترمربع در شیب های 07/1 ‘ 48/1 و 87/1 درصد و به شکل قطاعی ناقص از دایره و یک کرت پتانسیل به مساحت 78/2 متر مربع ‘ همگی بصورت جدای از هم ایجاد شد. نتایج حاصل از اندازه گیری رواناب درکرتهای آزمایشی ‘ نشان داد که کاربرد بوم بلند درمقایسه با آبفشان منفرد‘ رواناب را به میزان 1/73% در سرعت چرخشی 20% و 1/69 % درسرعت چرخشی 40% کاهش داد. همچنین کاربرد بوم کوتاه نیز نسبت به آبفشان منفرد‘ باعث کاهش رواناب به میزان 9/51% در سرعت چرخشی 20% و 8/45 % درسرعت چرخشی 40% گردید. صحت این داده ها و اثرات مفید استفاده از بوم درکاهش رواناب توسط نتایج حاصل از کرت پتانسیل نیز تأیید شد.

کلیدواژه‌ها