طبقه بندی ژنتیکی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئینها (SDS-PAGE) ‘لیزر اسکانر دنسیتومتری (LSD) وتجزیه ای خوشه ای

نویسندگان

چکیده

الگوی پروتئینهای تفکیک شده بر روی ژل منعکس کننده ژنوم ارقام بوده ولذا می تواند به عنوان یک صفت و روش جهت طبقه بندی و شناسایی ارقام استفاده شود. در این مطالعه تعدادی از گندمهای ایران انتخاب و پس از انجام الکتوفورز (SDS-PADE) برای پروتئین ذخیرهای آندوسپرم (گلوتنین) ‘ از پروفیل مربوط به کلیه باندهای هر نمونه (w-Gliadin,HMW-GluteninوLME-Glutenin) با استفاده از دستگاه لیزر اسکاتر منحنی هایی بدست آمد. جهت طبقه بندی از روش آماری تجزیه خوشه ای استفاده شد. صفات مورد مطالعه‘ ژنوتیپ ا زنقطه نظر آللهای HMW-GS و سطوح زیرمنحنی ناحیه های مختلف پروفیل الکتروفورزی بودند . درصد تشابه با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون ‘ کانیرا‘ وینستین و فاصله اقلیدسی محاسبه گردید. بر اساس ماتریس تشابه یا فاصله ‘ دندروگرام رسم گردید و ژنوتیپهای گروهبندی شدند. برای مکانهای ژنی کنترل کننده HMW-Glutenin از روشهای مختلف تجزیه خوشه ای (UPGMA,SL.CL.WPGMA)استفاده شد. که مناسبترین نتایج با روش UPGMA بدست آمد.

کلیدواژه‌ها