شناسایی و طبقه بندی گندمهای ایران با استفاده از الکتروفورز گلیادین

نویسندگان

چکیده

گلیادین یکی از پروتئینهای ذخیره ای اندوسپرم گندم می باشد. که دارای پلی مورفیسم فراوان است و توسط گروهی از ژنها که بر روی بازوهای کوتاه کروموزومهای همولوگ گروه یک وشش قرار دارندکنترل می شود. در این آزمایش حدود 50 رقم از گندمهای ایرانی وخارجی انتخاب شدند . از روش الکتروفورز A-PAGE بر اساس روش لافیاندرا استفاده شد. واریته مارکوئیس بعنوان واریته استاندارد بود. چند شکلی زیادی بویژه در ناحیه امگا وگاما در بین ارقام مشاهده گردید. شدت رنگ پذیری باندها متغییر بود. بیشترین شدت در ناحیه بین 40 تا 60 واحد حرکت نسبی وکمترین شدت د رناحیه بالاتر از 70 واحد حرکت نسبی مشاهده گردید. گروهبندی ارقام با استفاده از روش تجزیه خوشه ای انجام گرفت و ارقام به 9 دسته تقسیم شدند. ارقامی که دارای ریخته ارثی نزدیک به هم بودند مثل اروندواروند موتان در یک کلاستر قرار گرفتند که نشان دهنده قدرت تجزیه آماری انجام شده جهت تفکیک ارقام از همدیگر است ‘ ارقامی نیز مثل بزوستاویا و قفقاز که منشاء جغرافیایی یکسانی داشتند نیز دریک دسته قرار گرفتند

کلیدواژه‌ها