معرفی دورقم بادام جدید دیر گل و پر بار و بررسی خصوصیات مرفولوژی و پومولوژی آنها

نویسندگان

چکیده

بادام گونه مقاوم به خشکی می باشد. از اینرو ترویج آن برای کشت در ایران بسیار مناسب می باشد. در ایران بدلیل تکثیر بادام از طریق جنسی ژنوتیپ های متنوعی از اینگونه وجود دارد. لذا‘ ایران را می توان به عنوان خزانه ژنی در برنامه های بهنژادی بادام دانست. از آنجائیکه بادام نخستین گونه میوه مناطق معتدله می باشد که در مقایسه با سایر درختان میوه‘ زودگل می دهد از اینرو در مناطقی که احتمال سرمای دیررس بهاره وجود دارد‘ گلهای بازشده‘ غنچه های در حال نمو ومیوه های کوچک آن آسیب می بینند. کاهش خسارت یخبندان با انتخاب ارقام دیرگلی که بعد از خطر یخبندان گل بکند. امکان پذیر می باشد .برای این منظور پروژه تحقیقاتی جهت انتخاب ارقام برتر (Superior Varieties) بویژه ارقام دیر گل (Late-Flowering) ازمیان توده درختان بذری بادام درمنطقه میانه در سال 1372 اجرا شدو تا سال 1375 ادامه یافت . دراین مطالعه خصوصیات فنولوژی ‘ مرفولوژی و پومولوژی برا ی هر ژنوتیپ ثبت شد. درنهایت پس از ارزیابی مشخصات ژنوتیپ های مطالعه شده‘ دو رقم علی بالا و A-2 بعنوان ارقام دیرگل برتر گزینش شدند‘ بطوریکه نسبت به ارقام دیگر 15 تا 20 روز فاصله گلدهی داشتند.
همچنین رقم علی بالا و A-2 بعنوان بادام پوست کاغذی ونیمه کاغذی یافت شدند که بترتیب دارای راندمان مغز به میوه د رحدود 65 تا 70% و 45 تا 50% بودند. در مطالعات گرده افشانی کنترل شده مشخص گردید که هر دورقم (علی بالا و A-2) خود ناسازگار بودند ‘ ولی نسبت به هم کاملا سازگاری داشته که درکاشتهای مخلوط می توانند گرده زای (pollinizer) خوبی برای یکدیگر باشند.

کلیدواژه‌ها