بررسی برخی از علل تلفات قلمه های نیمه خشبی ریشه دار شده زیتون در روش Mist

نویسندگان

چکیده

این تحقیق بمنظور بررسی علل تفاوت قلمه های نیمه خشبی ریشه دار زیتون که در گلخانه مه پاش تکثیر می شوند صورت گرفته است. از آنجائیکه نوع بستر در نحوه رشد ونمو قلمه های ریشه دارشده و حتی درمیزان تلفات آنها تأثیر می گذارند. لذا شناخت بیشتر نحوه تولید ریشه و در نتیجه رشد و بقای نهال که بمقدار ریشه بستگی دارد می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. برای انجام این آزمایش تعدادی قلمه زیتون نیمه خشبی ریشه دار شده رقم زرد محلی که در گلخانه مه پاش در چهار بستر متفاوت انتخابی خاک سنگین (A1) ونیمه سنگین (A2) ومتوسط (A3) وسبک (A4) که با سم کاپتان با دو نسبت مختلف ضدعفونی شده بودند کشت شدند. در طول آزمایش میزان رشد ریشه در مراحل مختلف با تراکم های کم ومتوسط و زیاد در دو فصل بهارو پاییز مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان دادکه بسترهای نیمه سنگین (A2) ومتوسط (A3) با کمترین تلفات توأم بوده است وهمینطور روشن شد که عدم ضدعفونی ‘ بمقدار قابل توجهی سبب از بین رفتن نهالهای جوان زیتون در انواع بسترهای تهیه شده گردید وسم کاپتان دو درهزار در جلوگیری از بین رفتن قلمه های ریشه دار شده بسیار نقش دارد و نهایتا اینکه هر چه میزان تراکم ریشه قلمه های انتقال یافته بیشتر باشد بهمان نسبت درصد تلفات کمتر خواهد بود

کلیدواژه‌ها