دوره و شماره: دوره 4، شماره 0 - شماره پیاپی 1279، خرداد 1377 
بررسی اثرات ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی در یونجه

عبدالهادی حسین زاده؛ فرزاد جاوید فر؛ بهمن یزدی صمدی؛ علیرضا طالعی


روشهای مختلف فرآوری جو در تغدیه جوجه های گوشتی

محمود شیوازد؛ علیرضا آذربایجانی؛ علی اکبر یوسف حکیمی