تعیین کروموزوم های حامل ژن های کنترل کننده در تاریخ خوشه دهی با استفاده از رگه های جایگزین کروموزومی متقابل در گندم زمستانه

نویسندگان

چکیده

در این بررسی سری رگه های جایگزین متقابل بین دو واریته شاین و ویچیتا برا ی تشخیص کروموزوم هایی که ژن های مؤثر درزمان خوشه رفتن را حمل می کنند‘ مورد استفاده قرار گرفت. رگه های مذکور در داخل گلدان‘ در یک طرح کاملا تصادفی با دوتکرار کشت شدند. تاریخ خوشه دهی در زمانی که 50% بوته های داخل گلدان به خوشه رفتند یادداشت شد. تعداد روزها از اول خرداد تا زمان گلدهی برای تجزیه آماری در نظر گرفته شد. ویچیتا نشان داد که ژن های کنترل کننده تاریخ خوشه دهی روی کروموزمهای 1B,6A,4D,1D,3D,3A خوددارد. ژن های ویچیتا موجب تسریع درخوشه دهی (زودرسی) ‘و ژن های شاین موجب تأخیردر خوشه دهی (دیررسی) می شوند. جایگزینی متقابل کروموزومها 1B,6A,4D از ویچیتا به شاین تأثیر معنی داری در زودرس تر شدن شاین ندارد و به نظر می رسد که احتمالا ویچیتا بر روی این کروموزوم برای صفت خوشه دهی فاقد ژن مؤثر بوده ویا ژن های آن اثر بسیار کمی بر تاریخ گلدهی دارند.

کلیدواژه‌ها