بررسی تغییرات صفات کمی وکیفی دو رقم انگور فخری شاهرودی و کشمکش بیدانه در طول دوره نگهداری در سردخانه

نویسندگان

چکیده

این تحقیق درسالهای 76-74 در آزمایشگاهها و سردخانه گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گرفت. این بررسی در قالب طرح فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید.
تغییرات صفات کمی و کیفی دو رقم انگور کشمشی بیدانه و فخری شاهرودی در طول دوره نگهداری در سردخانه مورد مطالع قرار گرفت. خوشه های انگور در سردخانه در دمای 1±0 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 3±87 درصد به مدت 135 روز نگهداری شدند و در این مدت هر 45 روز یکبار صفات کمی وکیفی اندازه گیری و بررسی شدند. نتایج نشان داد که با افزایش طول مدت نگهداری انگورها درسردخانه‘ به تدریج از وضعیت ظاهری وبازار پسندی آنهاکاسته می شود. و میزان آلودگیهای قارچی‘ مواد جامدمحلول‘ ازدست دادن حبه‘ ریزش حبه ها‘ تغییر رنگ چوب خوشه ها‘ چروکیدگی و قهوه ای شدن حبه ها افزایش یافت و میزان آلودگیهای قارچی‘ مواد جامد محلول‘ ازدست دادن حبه‘ ریزش حبه ها‘ تغییر رنگ چوب خوشه ها‘ چروکیدگی و قهوه ای شدن حبه ها افزایش یافت ومیزان اسیدیته قابل تیتراسیون و سفتی جبه ها کاهش یافت . در شرایط مورد مطالعه تمام صفات مورد ارزیابی درهر دو رقم متفاوت بودند ومی توان گفت که رقم شاهرودی بهتر از رقم کشمشی بیدانه کیفیت خود را در طول نگهداری درسردخانه حفظ می کند و برای نگهداری دراز مدت مناسبتر می باشد.

کلیدواژه‌ها