بررسی باقیمانده دو حشره کش زولون واکامت در میوه گیلاس

نویسندگان

چکیده

باقیمانده دو حشره کش زولون واکامت روی گیلاس شسته نشده اندازه گیر شد. دوازده روز بعد از سمپاشی درخت گیلاس‘ بوسیله زولون به نسبت 2 در هزار ‘ میانگین باقیمانده زولون روی گیلاس شسته شده 05/0±38/0 و روی گیلاس شسته نشده 5/0±57/1میلی گرم بر کیلو گرم بود. سمپاشی با اکامت یک در هزار بعد از انقضای همین مدت در گیلاس شسته شده 14/0 ±62/0 و در گیلاس شسته نشده 2/0±89/0 میلی گرم برکیلوگرم باقیمانده بر جای می گذارد. مقایسه میانگین ها نشان می دهدکه اختلاف معنی داری با احتمال 99% بین باقیمانده زولون در نمونه های شسته شده و شسته نشده وجود دارد. در صورتیکه در مورد باقیمانده اکامت اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها