استفاده از موزاییک خاک سیمان برای پوشش کانالهای آبیاری

نویسندگان

چکیده

برای پوشش گیاهی آبیاری ‘ روشهای متعددی نظیر پوششهای سخت‘ انعطاف پذیر ‘ خاکی و استفاده از تثبیت کننده های شیمیایی پیشنهاد گردیده اندکه هر کدام مسائل فنی و اقتصادی خاص خود را دارا می باشند. در این تحقیق استفاده از موزاییک های خاک سیمان با ابعاد 5*30*20 سانتی متر برای پوشش کانالهای آبیاری مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا موزایئکهائی از خاک و با درصد بهینه سیمان و آب ساخته شدند و سپس یک کانال آزمایشگاهی با سطح مقطع ذوزنقه ای با عرض کف 20 سانتی متر ‘ شیب شیروانی 1: 5/1 ‘ شیب طولی 5/0% و با طول مفید 10 متر ساخته و با موزاییک های خاک سیمان پوشش داده شد . کانال مذکور طوری ساخته شده است که میزان نفوذپذیری و فرسایش پذیری کانال بطور مستقیم قابل اندازه گیری می باشند. براساس آزمایشهای انجام شده‘ میزان نفوذپذیری کانال در حدود 5/1 لیتر درمتر مربع در روز اندازه گیری می باشند. بر اساس آزمایشهای انجام شده‘ میزان نفوذ پذیری و فرسایش پذیری کانال بطور مستقیم قابل اندازه گیری می باشند .بر اساس آزمایشهای انجام شده‘ میزان نفوذ پذیری کانال در حدود 5/1 لیتر در مربع در روز اندازه گیری شد وهمچنین میزان فرسایش پذیری آن بسیار اندک و غیر قابل اندازه گیری بود‘ که البته این موضوع به صورت مشاهده ای نیز مورد تأئید قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دادندکه کانال پوشش شده با موزاییک خاک سیمان‘ با میزان نفوذ پذیری بسیار اندک و مقاوم به فرسایش بودن‘ عملکرد رضایتبخشی مخصوصا در جاهائی که آب آبیاری بسیار گران و یا مصالح سنگی مناسب جهت پوشش موجود نمی باشد. خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها