بررسی مشخصات فنی لوله های پلی اتیلین ساخت ایران

نویسندگان

چکیده

با توجه به لزوم صرفه جویی آب کشاورزی بخصوص در کشورهایی با منابع محدود آبی در جهت بالا بردن میزان تولیدات کشاورزی و بالا بردن سطح زیرکشت استفاده از روشهای آبیاری تحت فشار راه حل اساسی می باشدو نظریه افزایش نرخ دستمزدها ومصالح‘ استفاده از مصالحی با عمر مفید طولانی و بهینه یکی از عوامل مهم و موثر در رسیدن به هدف مذکور میباشد. هدف این تحقیق بررسی مشخصات فنی لوله های پلی اتیلن ساخت ایران ومقایسه فنی با استانداردهای موجود ایرانی وخارجی در این رابطه می باشد. در این تحقیق ابتدا لوله های پلی اتیلن تا حداکثر قطر ده اینچ به صورت نمونه از کارخانجات تولید کننده این لوله ها تهیه شده است‘ سپس با توجه به استانداردهای موجود در رابطه با مشخصات فنی لوله های مذکور آزمایشات مورد نظر که عبارتند از اندازه گیری ابعاد شامل قطر وضخامت ‘ وزن مخصوص‘ تأثیر لوله پلی اتیلن بر روی آب از نظر بو ومزه ‘ پایداری در مقابل حرارت‘ آزمون فشار هیدرواستاتیک وحد گسیختگی بر روی تولیدات به تعداد 44 عدد انجام گردیده است . بطور خلاصه نتایج آزمونها بر روی تولیدات ذکر شده‘ بدین شرح می باشد. 75 درصد تولیدات دارای ابعاد استاندارد نبوده و 30 درصد دارای وزن مخصوص غیر مجاز و 15 درصد برروی آب تأثیر منفی و از نظر حرارت مشکل نداشته و آزمون فشار هیدرواستاتیک 30 درصد از حد غیرمجاز و 5/30 درصد از لحاظ فشار حد گسیختگی غیر مجاز بوده اند. رفع اشکالات عمده د رخط تولید این محصول وهمچنین استفاده از مواداولیه ( PIPE GRADE برای تهیه لوله های پلی اتیلن توصیه می شود.)

کلیدواژه‌ها