بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی به اعتبارات رسمی ونحوه تأثیرگذاری آن بر تولیدات کشاورزی ‘«مطالعه موردی»

نویسندگان

چکیده

اعتبارات کشاورزی یکی از ابزارها وسیاستهای مهم دولتها درجهت افزایش تولید کشاورزی و بهبود وضعیت کشاورزان در کشورهای در حال توسع است. پژوهش حاضرمی کوشد عوامل مؤثر بر دسترسی به اعتبارات رسمی و اثرات آن را در چار چوب یک مطالعه موردی بررسی کند. با استفاده از روش رگرسیون تنظیم درونزا که یک روش دومرحله ای است ابتدا عوامل موثر بر میزان دریافت وام تعیین و سپس اثر اعتبار بر روی تولید تخمین زده شد. نتایج نشان می دهد عواملی مانند وسعت مزرعه‘ میزان دارائیها ‘ تحصیلات ومنطقه جغرافیایی بر روی میزان وام دریافتی تأثیر می گذارد وهمچنین اثروام بر روی تولید مثبت ومعنی دار است ومحاسبه قیمت سایه ای اعتبار نشان داد که اثر نهایی اعتبار بیش از هزینه دریافت آن است.

کلیدواژه‌ها