روشهای مختلف فرآوری جو در تغدیه جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

تغذیه دانه در سطوح بالای آن موجب اختلال در هضم و جذب موادمغذی وهمچنین افزایش چسبناک شدن مدفوع جوجه های گوشتی می گردد. در این تحقیق جهت بهبود ارزش غذایی دانه جو و رفع مشکلات تغذیه ای آن در جوجه های گوشتی از فرایند های مختلف فیزیکی‘ شیمیایی و بیولوژیکی استفاده گردید. فرایندفیزیکی خیساندن دانه جو در آب و سپس خشکاندن آن در هوای آزاد بود. در فرآیند شیمیایی از مواد مختلفی همچون آنزیم تجاری مؤثر بر جو ‘ آنتی بیوتیک اکسی تتراسیکلین ‘ سولفات مس ‘ سلولفات منیزیم و بی کربنات سدیم استفاده شد. در فرایند بیولوژیکی از باکتریهای شکمبه به منظور تلقیح میکروبی جوجه های گوشتی استفاده شد. فرآیند خیساندن موجب افزایش مصرف خوراک جوجه های گوشتی گردیدو لیکن ضریب تبدیل غذایی جوجه ها به طور مشخص بالاتر از شاهد جو بود. فرایندهای شیمیایی استفاده از آنزیم تجاری مؤثر بر جو‘ آنتی بیوتیک و سولفات مس موجود بهبود معنی دار عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های پایه جو گردید. فرایندهای شیمیایی استفاده از سولفات منیزیم ‘ بی کربنات سدیم و همچنین فریند بیولوژیکی تأثیری در بهبود عملکرد جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره پایه جو نداشت.

کلیدواژه‌ها