اثرات مقادیر مختلف نیتروژن در گیاه مادری و اندازه بذر بر حفظ قدرت جوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم سورگوم دانه ای ‍‌‌‍[Sorghum bicolor (L.)Moench]

نویسنده

چکیده

در این مطالعه جوانه زنی ورشد گیاهچه 3 رقم سورگوم دانه ای بومی بنامهای خوشه ای معمولی‘ جارونی و سر عصائی در چهار سطح مقدار نیتروژن (0‘50‘100و200 کیلوگرم درهکتار) و دو اندازه بذر (کوچک و بزرگ) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادندکه ارقام فوق از نظر حفظ توانایی جوانه زنی و رشد گیاهچه با یکدیگر تفاوت آماری دارند. مقادیر مختلف نیتروژن تنها بر توانایی جوانه زنی اثرمعنی داری داشته اند و سطح 100 کیلوگرم درهکتار بهترین نتیجه را نشان داده است . در این مطالعه مشاهده گردیدکه اندازه بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه تاثیر قابل ملاحظه ای ندارد.

کلیدواژه‌ها