اثرازت بر عملکرد ‘ کیفیت و قابلیت نگهداری ارقام پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در انبار

نویسندگان

چکیده

اثر مقادیر مختلف از ت (0‘40‘80‘120‘160‘و200 کیلوگرم ازت خالص در هکتار) بصورت کود اوره بر عملکرد ‘ کیفیت و قابلیت نگهداری سه رقم پیاز خوراکی (سفیدکاشان‘ توپاز و قرمز آذرشهر) در مزرعه تحقیقاتی (بافت خاک لومی رسی) و آزمایشگاههای گروه باغبانی دانشگاه تهران مورد مطالعه قرار گرفت. برای اجرای آزمایش از طرح آماری کرت های خرد شده (split plot) در چهار تکرار استفاده شد. اثر کود ازت بر عملکرد و وزن متوسط پیازدر سطح احتمال 1% معنی دار بود و حداکثر عملکرد و وزن متوسط پیاز با مصرف 120 کیلوگرم ازت در هکتار بدست آمد. افزایش عملکرد و وزن متوسط پیاز در تیمار مذکور با افزایش طول و وزن برگهای هوایی ارتباط داشت . همچنین صفاتی مانند طول وعرض پیاز در تیمار مذکور با افزایش طول ووزن برگهای هوایی ارتباط داشت. همچنین صفاتی مانند طول و عرض پیاز وضخامت طوقه پیاز نیز تحت تأثیر کود ازت قرار گرفتند. ازت بر مواد جامد قابل حل وماده خشک پیاز به عنوان عوامل کیفی‘ اثر مثبت ومعنی داری نشان داد و با افزایش مصرف ازت تا 120 کیلوگرم درهکتار بر درصد مواد جامد قابل حل و درصد ماده خشک پیاز و برگهای هوایی افزوده شد. کاربرد 160 و 200 کیلوگرم ازت در هکتار موجب کاهش ماده خشک ومواد جامد قابل حل گردید. ازت برسفتی پیاز ‘ درصد جوانه زنی و درصد کاهش وزن در انبار اثر منفی داشته ومصرف بیش از 40 کیلوگرم ازت درهکتار موجب کاهش سفتی و افزایش درصد پیازهای جوانه زده وکاهش وزن پیازها در انبار گردید.بین سطوح مختلف کود ازت و ارقام پیاز اثرات متقابل معنی داری بدست نیامد وهر سه رقم در مقابل تیمارهای کود ازت واکنش مشابهی نشان دادند . درکلیه صفات مورد بررسی رقم سفید کاشان بر رقم آذرشهر و توپاز برتری داشت و لذا کاشت آن در شرایط آب وهوایی مشابه محل آزمایش با کاربرد 80 تا 120 کیلوگرم ازت در هکتار قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها