بررسی اثر برخی از تنظیم کننده های رشد و مواد آلی نیتروژن دار بر رشد شاخه گردوی ایرانی در شرایط درون شیشه ای

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی امکان افزایش سرعت رشد شاخه گردوی ایرانی (juglans regia L.) در شرایط درون شیشه ای ‘ اثر هورمونهای 6- بنزیل آمینو پورین (BAP) و ایندول بوتیریک اسید (IBA) و تعدادی از مواد آلی نیتروژن دار طی دو آزمایش مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش اول که در قالب طرح آماری فاکتوریل در پایه کاملا تصادفی انجام شد. از سه غلظت صفر ‘ 01/0 و 05/0 Mg/l هورمون IBA و چهار غلظت 5/0 ‘ 1‘ 5/1 و 12 mg/l هورمون BAP در محیط کشت تخصصی DKW استفاده شد . نتایج حاصله پس از دو ماه نشان داد که اکثر شاخصهای رشد ریز نمونه ها در غلظتهای 1 و 5/1 میلی گرم درلیتر BAP بیشترین مقدار خود را نشان می دهند و افزایش غلظت این هورمون بیش از مقدار فوق سبب کوچکتر شدن برگها وکم شدن تعداد و طول آنها می شود. افزایش غلظت IBA ازصفر تا 05/0 Mg/l نیز سبب کاهش تمامی شاخصهای رشد شاخه شد. در آزمایش دوم که در قالب طرح آماری کاملا تصادفی انجام شد. اثر افزودن عصاره مخمر (g/l I)‘ کازئین هیدرولیزات 5(g/l 0/5) ‘ مخلوط کازئین هیدرولیزات وعصاره مخمر (5/0g/l 1±) و پودر موز6 (g/l 30) در محیط کشت پایه DKW (دارای BAP 1 mg/l و IBA 0/01mg/l) بر شاخه زایی ریز نمونه ها بررسی شد. نتایج نشان داد که افزودن این مواد به تیمارهای مختلف در 10 روز اول‘ میزان رشد را به طور ناگهانی افزایش می دهد پس از آن سبب قهوه ای شدن بافت وکاهش رشد شاخه نسبت به شاهد می شود.

کلیدواژه‌ها