تعیین رابطه پروتئین های ذخیره ای دانه (گلوتنین) با ارزش نانوایی لاینهای پیشرفته گندم از طریق تکنیک الکتروفوز

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه رابطه زیر واحدهای گلوتنین دارای وزن مولکولی بالا وارز ش ناتوانی گندم نان گندم نان ‘ 280 لاین پیشرفته گندم مورد بررسی قرار گرفت. برای تفکیک زیر واحدهای گلوتنین از روش SDS-PAGE استفاده شد ودر مجموع 19 زیر واحد در 3 مکان ژنی مشاهده گردید که زیر واحدهای 12+5‘ 12+ *5 از مکان ژنی GLU-D1 و 9+17 از مکان GLU-B1 در مطالعات قبلی شناسایی نشده بود. ارزش نانوایی لاین با استفاده از آزمایشهای فارینوگراف ‘ ارتفاع رسوب SDS‘ درصد پروتئین حجم نان‘ عدد لزنی وسختی دانه تعیین و نتایج با استفاده از تجزیه واریانس یک طرفه و تجزیه رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. زیر واحدهای 1و 2ْ از مکان GLU-A1و زیر واحدهای 18+17‘16+13و 8+7 ازمکان GLU-B1 دارای ارزش بیشتری از لحاظ کیفیت نانوایی نسبت به سایر واحدها بودند‘ در مکان ژنی GLU-D1 زیر واحد 10+5 اثر معنی دار ومطلوبتری نسبت به زیر واحد 12+2 از نظر کیفیت داشت. در تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی 2 مولفه اول 80 درصد اطلاعات داده ها را توجیه کردند. همبستگی مولفه اصلی اول با درصد پروتئین ‘ عدد زلنی ‘ حجم نان وسختی دانه و همبستگی مولفه دوم با ارتفاع رسوب به ترتیب برابر با 84/0 ‘ 9/0‘88/0‘66/0‘99/0 بود. در تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی برای زیر واحدهای گلوتنین با وزن ملکولی بالا 4 مولفه اصلی مجموعا 81% واریانس داده ها را توجیه نمودند . از فراوانی آللی مبدا لاین (درهرکشور) ‘ برای محاسبه ضریب عدم تشابه به روش فاصله اقلیدسی و ضریب همسانی ژنتیکی نی استفاده شد. با بکارگیری این ضرایب و روش تجزیه کلاستر‘ کشورهای مبدا لاین ها در سه گروه قرار گرفتند و براساس محاسبه مقادیر تنوع ژنتیکی از فرمول پیشنهادی نی (در تمام مکانهای ژنی) برای هر کشور بین تنوع ژنتیکی وامتیاز نانوایی ژنوتیپ رابطه منفی مشاهده شد که ناشی از فشار انتخاب مصنوعی برای تثبیت آلل های مطلوب و ارتقاء کیفیت نانوایی است.

کلیدواژه‌ها