تخمین پارامترهای و فنوتیپی صفات رشد درگوسفند مغانی

نویسندگان

چکیده

داده های مربوط به صفات وزن تولد‘ وزن شیرگیری و وزن یکسالگی بره های گوسفند نژاد مغانی به ترتیب به تعداد 1650‘1611و1077 رکورد که در مدت 8 سال (68-1361) در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند جعفرآباد مغان جمع آوری شده بود. برای بررسی اثرات عوامل محیطی و تخمین پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی با روش حداقل مربعات تجزیه و تحلیل گردید. میانگین و انحراف معیار وزن تولد تا شش ماهگی ‘ نه ماهگی و دوازده ماهگی بره ها به ترتیب : 48/0±44/4‘ 34/2±11/13‘ 36/3±25/15‘ 38/4±81/19‘ 87/4±89/22‘35/5±74/27‘88/5±23/32‘97/5 ±34/35و 06/7±87/38 کیلوگرم بود. میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا سه ماهگی 171 گرم و از تولد تا شش ماهگی 154 گرم برآورد گردید. اثر سال‘ جنسیت و نوع تولد بر روی کلیه صفات معنی دار (0001/0>P) بود. بره های نر به ترتیب 285/0‘ 250/2 و 200/3 کیلوگرم با بره های ماده و بره های یک قلو 321/0 ‘ 242/3و 000/3 کیلوگرم با بره های دو قلو در وزن تولد ‘ وزن شیرگیری و وزن یکسالگی اختلاف داشتند. سن مادر روی هیچیک از صفات اثر معنی داری (05/0>P) ‘ سال ونوع تولد (001/0>P) روی وزن تولد و سال و نوع تولد (001/0>P) روی شیر گیری معنی دار بود. وراثت پذیری وزن تولد ‘ وزن شیرگیری و وزن یکسالگی از طریق همبستگی داخل گروهی ناتنی های پدری به ترتیب 04/0±025/0‘047/0±076/0 و 072/0±149/0 و از طریق ناتنی های مادری 107/0±158/0 ‘ 129/0 ± 777/0 و 173/0 ±928/0 برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی وزن تولد – وزن شیرگیری ‘ وزن تولد - وزن یکسالگی و وزن شیرگیری – وزن یکسالگی به ترتیب 765/0 ±949/0 ‘ 477/0±927/0 و 363/0 ±825/0 بود . همبستگی فنوتیپی ومحیطی وزن تولد- وزن شیرگیری ‘ وزن تولد – وزن یکسالگی و وزن شیرگیری – وزن یکسالگی به ترتیب 163/0 ‘ 107/0 ‘ 147/0 و 051/0 ‘ 569/0و 552/0 برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها