دوره و شماره: دوره 4، شماره 0 - شماره پیاپی 1285، اردیبهشت 1377 
تخمین پارامترهای و فنوتیپی صفات رشد درگوسفند مغانی

امیر رشیدی؛ فریدون شاهرودی؛ علی نیکخواه؛ یحیی اصغری


تاثیر ژنوتیپ و پیش تیمار سرما درکشت بساک جو

سید قاسم حسینی سالکده؛ سیروس عبدمیشانی؛ پریچهره احمدیان؛ منصور امیدی


بررسی کاهش ضایعات درمراحل تبدیل شلتوک به برنج سفید

حسن جهاندیده کوهی؛ سیدحسین میر نظامی ضیابری؛ رحیم هنر نژاد؛ محمد حسین عزیزی