بررسی خصوصیات هیدرولیکی وفنی لوله های دریچه دار انعطاف پذیر

نویسندگان

چکیده

جایگزینی لوله های دریچه دار انعطاف پذیربه جای لوله های سخت به عنوان نهرهای درجه 4 مزرعه قدم موثری در افزایش راندمانهای آبیاری (راندمان انتقال و توزیع داخل مزرعه و راندمان کاربرد) بخصوص درسیستم آبیاری شیاری که شهرت زیادی را به خود اختصاص داده است. می باشد. طراحی این لوله ها به ارزیابی عوامل هیدرولیکی بستگی دارد.ماده اولیه این لوله ها پلی اتیلن با چگالی کم بوده که بعداز تولید در زمان بهره برداری ‘ دریچه ها با توجه به فواصل شیارها روی آن نصب می گردند.هم اکنون تولید این لوله در ایران آغاز شده است. هیدرولیک این نوع لوله ها‘ مخصوصا در شرایط انعطاف پذیری به طور کامل شناخته نشده و از جمله دلائل آن طبیعت متغیر زمانی این لوله ها بواسطه خصوصیات وموادی است که از آن ساخته می شوند. بر اساس یک سری آزمایشهای انجام شده در آزمایشگاه تحقیقات آب گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران که شامل اندازه گیری افت بار در لوله های انعطاف پذیر قبل و بعد از نصب دریچه به فواصل 5/1 و 75/0 متر درحالت های بسته و باز با دبی های مختلف می باشد. و با استفاده از تحلیل رگرسیون نتایجی نظیر روابط زیر برای محاسبه ضریب اصطکاک (f) برای حالتهای مختلف ارائه می گردد.
1- لوله بدون دریچه
اعتبار این معادله برای 105*6>Re>104*2 بوده و ضریب هیزن – ویلیامز (CHW) برای این شرایط 8/112 به دست آمد.
2- لوله با دریچه های بسته به فواصل 5/1 و 75/0 متر:
الف: لوله با دریچه های بسته به فواصل 5/1 متر:

اعتبار این معادله برای محدوده 105*6>Re>104*2 و ضریب هیزن – ویلیامز (CHW)
برای این شراسط 8/102به دست آمد.
ب: لوله با دریچه های بسته به فاصله 75/0 متر:
اعتبار این معادله برای محدوده 105*6>Re>104*5/1 و ضریب هیزن – ویلیامز (CHW) در این شرایط 9/89 به دست آمد.
3- افت اصطکاکی لوله با دریچه های باز:
با استفاده از روابط ارائه شده توسط چوومو ضرائب کاهنده انرژی (K) نسبت به لوله با دریچه های باز وبسته برای وضعیتهای مختلف (دبی وفاصله) برآوردگردید.

کلیدواژه‌ها