کشت تعلیق سلولی‘جداسازی وامتزاج پروتوپلاست دوگونه بی بذر پرتقال واشنگتن ناول و نارنگی انشو

نویسندگان

چکیده

سلولهای جنین زای حاصل از تخمکهای تلقیح نشده پرتقال واشنگتن ناول به محیط کشت مایع 1500+MT میلی گرم در لیتر عصاره جو انتقال یافت. از یک میلی متر کشت تعلیق سلولی (سلولهای 4-12 روزه از دوره های 14 روزه بازکاشت) عادت یافته‘ ونیز از 500 میلی گرم برگ نارنگی انشو در مواجهه با مخلوط آنزیمی سلولاز و پکتیناز در محلول CPW محتوی %13 مانیتول‘ نسبت کافی پروتوپلاست جدا گردید. درصد بالای پرتوپلاست زنده با استفاده از محلول دی استات فلوروسیین و بوسیله میکروسکپ وارونه مجهز به نور آبی تایید گردید. پروتوپلاستها در غلظت 105*4 در میلی لیتر در محلول CPW با کمک پلی اتیلن گلایکول استریل ممزوج و 15 دقیقه بعد از رقیق نمودن پروتوپلاستهای تلاقی داده شده‘ صحت امتزاج براساس اختلاف رنگ بین دو نوع پروتوپلاست ‘ مورد تایید قرار گرفت. پروتوپلاستهای تلاقی داده شده . صحت امتزاج بر اساس اختلاف رنگ بین دو نوع پروتوپلاست مورد تایید قرار گرفت. پروتوپلاستها پس از انجام عمل امتزاج در محیط مایع محتوی یک قسمت حجمی MT و یک قسمت حجمی BH3 کشت و پس از 10 روز شروع به تقسیم کردند. جنین زایی وتولید گیاهچه به ترتیب در محیط های کشت MT+ جیبرلین و MT+ جیبرلین+ آدنین+ عصاره جو انجام گرفت.

کلیدواژه‌ها