رده بندی وخصوصیات فیزیکوشیمیایی خاکهای گچی جنوبغربی گیلانغرب

نویسندگان

چکیده

اراضی گچی یکی از منابع مهم اراضی درمناطق خشک ونیمه خکش دنیا بوده و در قسمتهای خشک ایران هم با توجه به برآوردهای اخیر از وسعت و پراکنش زیادی برخوردارند. تفاوت رفتاری این خاکها در مقایسه با خاکهای دارای کانیهای غالب سیلیکاته ا زمباحث رایج خاکهای گچی است. درمطالعه اخیر ضمن رده بندی برخی از این خاکها در جنوب غربی گیلانغرب خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنها تعیین و در برخی موارد با استفاده از چندین روش نتایج مورد مقایسه قرار گرفت. خاکها دردو تحت گروه اردیک یوست اوکرپت رده بندی گردیدند. مقدار گچ خاکها بین صفر تا 97 درصد بر اساس روشهای مختلف متغیر بوده است. بافت خاکها پس از حذف گچ کلا ریزتر ا زروش بدون حذف گچ و اکثرا لوم رسی تا لوم رسی سیلتی و درحالت بدون حذف گچ غالبا لومی اندازه گیری شده است. ظرفیت تبادل کاتیونی خاکها با مقدار گچ همبستگی منفی داشته ومقدار آن نسبتا کم و بین 18-5 سانتی مول (+) درکیلوگرم متغیر بوده است. کاتیون محلول غالب درتمامی خاکها کلسیم می باشد. که با توجه به مقادیر بسیار ناچیز کاتیونهای پتاسیم ومنیزیم نسبتهای پایین کلسیم / پتاسیم و کلسیم/ منیزیم از ویژگی این خاکها می باشد. فراوانی آنیون سولفات نیز مشخصه ویژه آنیونی این خاکهاست . واکنش خاکها در جناح قلیایی ضعیف ومیزان املاح محلول تراز گچ معمولا از گچ بسیارکم است بطوریکه CْEخاکها معمولا کمتراز 3 dsm-1 اندازه گیری شده است.

کلیدواژه‌ها