تأثیر مقاومت ارقام وکاربرد سموم قارچ کش درمهار بیماری پژمردگی فوزاریومی میخک

نویسنده

چکیده

بیماری پژمردگی فوزاریومی یکی از بیماریهای مهم میخک و از عوامل محدود کننده تولید گل میخک به شمار می آید. برای کاهش خسارت بیماری‘ حساسیت ومقاومت ارقام قرمز ‘ صورتی ‘ سفید‘ بنفش ‘ بنفش خوشه ای ‘ نارنجی و زرد نسبت به قارچ Fusarium oxyspourm f. Sp.dianthi مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارقام قرمز وصورتی حساس ترین ارقام‘رقم زرد مقاومترین رقم می باشد. و ارقام بنفش خوشه ای ‘ نارنجی ‘ بنفش و سفید آلودگی متوسطی را نشان دادند. برای مبارزه شیمیایی با بیماری سموم قارچ کش بنومیل‘ کاربندازیم‘ ایپرودیون + کاربندازیم‘ کاربوکسین تیرام‘ مانکوزب ‘ زینب ومانب با تیمارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت ونتایج نشان داد که ضدعفونی خاک پای بوته ها با بنومیل 50 درصد به نسبت 5/0 درهزار به میزان 6 لیتر درمتر مربع ماهی یک بار بهترین اثر را درکنترل بیماری داشته است. وضمنا ضدعفونی خاک با سم فوق باهمان غلظت فقط درهنگام کاشت قلمه ها از نظر مهار بیماری در درجه دوم اهمیت قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها