اثرات فیزیولوژیکی کلرید آمونیوم‘ کلرید پتاسیم و کلرید آمونیوم +کلرید پتاسیم بر الکترولیتها‘ PH خون ومیزان تلفات در جوجه های گوشتی تحت تنش حرارتی حاد

نویسندگان

چکیده

560 قطعه جوجه گوشتی نر وماده بطور مساوی در قالب طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل 4*2 از روز 33 یکی از چهار تیمار زیر را با آب مصرفی خود دریافت نمودند: 1) محلول 6/0 %NH4Cl ‘ 2) محلول 6/0% KCl ‘ 3) تیمار 2+1 و 4) شاهد . در روز 34 جوجه ها به مدت 5 ساعت تحت گرمای Cْ40 قرا رگرفتند. و بعد خونگیری جهت تعیین سطوح K+ ‘ Cl- ‘ Ca++ ‘ PH و میزان تلفات در طی مراحل قبل از شروع ‘ 3 ساعت بعد از شروع و بعد ا زتمام دوره تنش حرارتی انجام گرفت. NH4Cl درطی مرحله تنش سبب افزایش سطح Na+ ‘Cl- ‘ Ca++ وK+ (05/0>P) وکاهش میزان PH و تلفات گردید. (01/0>P)‘KCl سطح K+ را قبل از شروع تنش و در طی آن افزایش (01/0>P) و بعد از اتمام آن کاهش داد (05/0>P) KCl تأثیری بر میزان PH و تلفات نداشت. NH4Cl +KCl در طی دوره تنش ‘ سطح K+ را کاهش (05/0>P) ‘ سطح Na+ ‘ Ca++ را افزایش (05/0>P) ‘ سطح Na+ را بدون تغییر ومیزان PH را کاهش داد. تنش حرارتی در جوجه خروس ها موجب افزایش سطح Na+‘ Ca++ و Cl- (05/0>P) KCl در مقایسه با NH4Cl تاثیر کمتری بر PH نشان داد وهمچین جوجه خروس ها همواره دارای PH بالاتری از جوجه مرغها بودند. میزان تلفات درتیمارهای مختلف کمتر از گروه شاهد بود. (01/0>P) و جوجه خروسها بعلت دارا بودن PH بالاتر میزان تلفات بیشتری داشتند. (01/0>P).

کلیدواژه‌ها