تعیین پیش نرمهای دریس برای نه عنصر غذایی دربرگ پسته

نویسندگان

چکیده

بررسی مسائل تغذیه ای جهت بهبود کیفیت و افزایش عملکرد پسته بسیارمهم است. عدم کاربرد کودهای حاوی عناصر کم مصرف و درنتیجه عدم رعایت تعادل بین فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز درخت پسته ‘ باعث کاهش عملکرد تا حدود یک پنجم پتانسیل آن شده است. روش تلفیقی تشخیص و توصیه کودی (دریس) با در نظر گرفتن تعادل عناصر غذایی وامکان استفاده از نرمهای به بدست آمده درهر زمان از فصل رشد و نیز ثابت بودن این نرمها برای ارقام و اقلیتهای متفاوت روش مناسب و دقیقی برای بررسی مسائل تغذیه ای پسته می باشد. بانک اطلاعاتی که برای تعیین نرمهای دریس مورد استفاده قرار گرفت. مرکب از 200 نمونه از باغات مختلف اطراف رفسنجان بودکه نمونه های برگ در مرداد ماه از آنها تهیه و عناصر ازت (N) ‘ فسفر (P) ‘ پتاسیم (K) ‘ کلسیم (Ca) ‘منیزیم (Mg) ‘ آهن (Fe) ‘ منگنز(Mn) ‘ مس (Cu) و روی (Zn) آنها اندازه گیری شد. نرمهای دریس بر اساس روند تغییر غلظت عناصر در طول فصل رشد و نتیجه آزمون t و نیز بررسی نسبت واریانس هر سه فرم بین بین دو جامعه عملکرد بالا و پایین (با مرز تفکیک چهار کیلوگرم پسته خشک برای هر درخت) انتخاب شدند. نرمهای ارائه شده میانگین فرم بیانهای انتخاب شده در جامعه عملکرد بالا به همراه ضریب تغییرات آنها می باشند. شاخص های دریس برای نمونه های عملکرد پایین به چهار روش محاسبه شد. که با توجه به کاهش NBI در روش دریس تغییر یافته باکاربرد دامنه نرم (SD3/8±) نرمهای محاسبه شده و روش مذکور جهت بررسی وضعیت عناصر غذایی وانجام توصیه های کودی درخت پسته پیشنهاد گردید.
روش تلفیقی تشخیص و توصیه کودی (دریس)

کلیدواژه‌ها