استفاده از جیره های کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه مصنوعی در پرورش جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی استفاده از جیره های کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه مصنوعی‘ آزمایشی با 675 قطعه جوجه گوشتی یکروزه درقالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت . این آزمایش شامل 9 تیمار بود . وبه هر تیمار 5 تکرار اختصاص داده شد. سطوح پروتئین مورد استفاده عبارت بود از 100‘ 95‘90و85 درصد سطح پروتئین توصیه شده توسط NRC (1994) ‘ که با استفاده از دی ال- متیونین و ال لیزین .سطح اسیدهای آمینه ضروری جیره ها به حد مطلوب رسید. جیره های هر مرحله پرورش از نظر انرژی یکسان بودند. در دوره صفر تا 3 هفتگی ‘ اضافه وزن ومصرف خوراک جوجه ها ی تغذیه شده با جیره های کم پروتئین‘ کمتر از گروه شاهد بود (05/0>P) ولی اختلاف معنی داری از نظر ضریب تبدیل غذا بین جوجه های تغذیه شده با جیره های کم پروتئین گروه شاهد وجود نداشت . دردوره های 3 تا 6 و 6تا 8 هفتگی ‘ اختلاف معنی داری از نظر اضافه وزن ‘ مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذا بین جیره های مختلف مشاهده نشد. اختلاف معنی داری از نظر وزن نهایی بدن بین جوجه های تغذیه شده با جیره های کم پروتئین وگروه شاهد در 56 روزگی وجود نداشت . هزینه خوراک برای هر کیلوگرم اضافه وزن ‘ درجوجه های تغذیه شده با جیره های کم پروتئین کمتر از گروه شاهد بود. (05/0>P). درصد سینه وراندمان لاشه تیمارهای مختلف در 56 روزگی ‘ اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشت. درصد چربی حفره شکمی در56 روزگی در جوجه های تغذیه شده با جیره های کم پروتئین بیشتر از گروه شاهد بود. (05/0>P)

کلیدواژه‌ها