تاثیر ژنوتیپ و پیش تیمار سرما درکشت بساک جو

نویسندگان

چکیده

تاثیرپیش تیمار تنش حرارتی بر پاسخ کشت بساک درهشت رقم جو آزمایش شد. سنبله ها وقتی که فاصله قاعده برگ پرچم با برگ زیر آن 5-2 سانتیمتر بود برداشت شدند. با مشاهده سیتولوژیکی ‘ اکثر میکروسپورها دربساکهای گلچه ای وسطی هر سنبله در مرحله اواسط تک هسته ای بودند. سنبله ها در 4 درجه سانتیگراد به مدت 21 و28 روز درتاریکی پیش تیمار شدند. 30 بساک ا زسنبلچه های وسطی هر سنبله بر روی یک ظرف پتری کشت شده و یک تکرار را تشکیل داد. محیط کشت کالزایی ‘ IS تغییر یافته جامد شده با آگار و حاوی مالتوز و گلوتامین بودکه به آن ایندول تری استیک اسید (IAA) و 6- بنزول آمینو پورین (BAP) هر دو به میزان 1 میلی گرم در لیتر اضافه شدند. کالوس ها برای باززایی به محیط کشت مشابه با کالزایی منتقل گشتند. در این محیط کشت IAA حذف شده غلظت BAP به 4/0 میلی گرم د رلیتر کاهش یافت و منبع کربن 30 گرم د رلیتر ساکاروز بود.اختلاف معنی دار نبود. اگر چه اثر متقابل بسیار معنی داری بین ژنوتیپ و پیش تیمار سرما وجود داشت. بیشترین پاسخ مربوط به رقم ایگری با میانگین 61/14 درصد گیاه سبز با 28 روز پیش تیمار سرما بود. در حال حاضر نسبت پاسخ کشت بساک د رارقام ایگری و ریحان برای استفاده در یک برنامه اصلاحی مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها