بررسی کاهش ضایعات درمراحل تبدیل شلتوک به برنج سفید

نویسندگان

چکیده

بیش از 90 درصد برنج که دومین غذای اصلی اکثریت مردم جهان می باشد در آسیا تولید وبه صورت برنج سفید مصرف می شود. افزایش جمعیت در این قاره ضرورت تولید هر چه بیشتر محصولات کشاورزی ا زجمله برنج را در صدر برنامه ها و فعالیتها دولتها و متخصصین قرارداده است. محصول زراعت برنج شلتوک است. که برای تبدیل آن به برنج سفید فاکتورهای دمای خشکانیدن‘ میزان رطوبت نهایی ‘ میزان پولیش در دستگاه سفیدکن ونوع شلتوک بسیار مهم هستند اگر هنگام فرآوری موارد فوق لحاظ شوند. درصد برنج شکسته وخرده برنج به حداقل و در نتیجه میزان برنج سالم به حداکثر می رسد. واز کاهش ضایعات شلتوک درهنگام تبدیل جلوگیری به عمل می آید. حدود 90 درصد برنج تولیدی در استان گیلان از واریته های پر محصول سپیدرود ‘ خزر و بینام می باشد. عملیات تبدیل بر روی ارقام فوق به عمل آمد ونتایج زیرکسب گردید.:- تفاوت معنی داری درافزایش درصد برنج بهنگام خشک کردن درحرارت های 25‘35 و45 درجه سانتی گراد دیده شد. –تفاوت معنی داری درمیزان درصد برنج سالم در رطوبت های مختلف 11‘12 و 13 درصد هنگام تبدیل دیده شد. – تفاوت معنی داری درمیزان درصد برنج سالم درزمان متفاوت سفید رود بیشترین درصد برنج سالم را دردمای خشکانیدن 25 درجه سانتیگراد و رطوبت 11 درصد ومدت پولیش 15 ثانیه نشان داد. واریته ها ی خزر وبینام بیشترین درصد برنج سالم وکمترین ضایعات را دردمای خشکانیدن 35 درجه ‌سانتیگراد و رطوبت 12 درصد مدت پولیش 15 ثانیه را نشان داده اند.

کلیدواژه‌ها