بررسی اثرسیاست گذاری محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت محصولات در ایران

نویسندگان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر آن است که اثرات نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت محصولات اساسی درگذشته را شناخته واز این رهگذر افقهای روشن تری ازتبعات روند تعدیل نظام قیمتهای محصولات کشاورزی بر الگوی کشت در آینده را پیش روی برنامه ریزان قراردهد.درتحقیق حاضر از روشهای تجزیه وتحلیل توصیفی آماری واقتصاد سنجی استفاده می شود. و بدین منظور یک تابع سطح زیرکشت بطو ر جداگانه برای هر یک ا زمحصولات مذکور در دوره 72-1358 تخمین زده شده است. نتایج حاصله گویای این واقعیت است که متغیر قیمت نسبی محصول در دوره مورد مطالعه دارای اثر مثبت ومعنی داری بر سطح زیر کشت چهار محصول گندم‘ جو‘ برنج و پنبه بوده است. اما میزان افزایش سطح زیرکشت به اندازه ای نبوده است تا اهداف خود کفایی تولید محصولات اساسی کشاورزی را تامین نماید و نتایج تحقیق درمورد محصول چغندرقند مبین آن است که ابزار قیمت گذاری در دوره مطالعه فاقد توانایی لازم برای تاثیر گذاری برسطح زیرکشت چغندرقند بوده است.

کلیدواژه‌ها