تأثیر تنوع آللی زیرواحدهای گلوتنین دارای وزن مولکولی زیاد در ارزش نانوائی لاینهای بهنژادی گندم نان

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی رابطه بین زیر واحدهای گلوتنین دارای وزن مولکولی زیاد و ارزش نانوائی گندم نان‘ 154 لاین بهنژادی گندم که برای ارزش نانوایی انتخاب نشده بودند با استفاده از روش SDS-PAGE مورد الکتروفورز قرا رگرفتند. سپس ارزش نانوائی این لاینها با استفاده از آزمایشهای فارنوگراف‘ حجم رسوب زلنی وحجم رسوب SDS تعیین گردید. با تجزیه های آماری اثر مکانهای ژنی سه گانه (GIU-D1,GIU-B1,GIU-A1) در تغییرات حجم رسوب زلنی و حجم رسوب SDS از نظرآماری معنی دار شد. برای این دو صفت زیر واحدهای 1و2 بهتر ازنول و زیر واحدهای 10+5 بهتر از 12+2 بودند. زیر واحدهای 18+17 فقط در حجم رسوب SDS بهتر از دو ترکیب 8+7 و 9+7 بود. اثر مکان ژنی GIU-D1 بیشتر مشخص بود. طوریکه برای آنان بر صفات فوق ‘ ارزش والوریمتری ‘ مدت زمان تکامل و پایداری خمیر نیز معنی دار گردید. اثر متقابل درصد پروتئین و GIU-A1 برای ارزش والوریمتری و حجم رسوب SDS و درصد پروتئین با GIU-B1 برای حجم رسوب زلنی و حجم رسوب SDS معنی دار گردید. بعضی همبستگی های بین اثرات متقابل دوگانه زیر واحدهای گلوتنین دارای وزن مولکولی زیاد وارزش نانوائی ‘ از جمله (5+10)*(1) و (5+10) *(17+18) برای ارزش والوریمتری ‘ مدت زمان تکامل خمیر‘ حجم رسوب زلنی وحجم رسوب SDS مثبت و معنی دار گردید. بنظر می رسد نقش درصد پروتئین در ظهور خواص مفید زیر واحدهای گلوتنین دارای وزن مولکولی زیاد مهم است. بطور کلی تجزیه داده ها به روشهای مختلف ومقایسه میانگین های آللی نشان دادکه زیرواحدهای 10+5‘1‘ ْ2و 18+17 نقش مهمی در ارزش نانوائی گندم دارند.

کلیدواژه‌ها