دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1290، خرداد 1376 
2. بررسی ژنوتیپ های مختلف چغندرقند از نظر تحمل به خشکی

مسعود پرویزی آلمانی؛ سیروس عبد میشانی؛ بهمن یزدی صمدی


6. مدل اینرسی صفر برای تخمین عوامل طراحی آبیاری نواری

فریبرز عباسی؛ محمدمحمودیان شوشتری؛ ابراهیم پذیرا


13. تکثیر پایه 1/12 F گیلاس به روش ریز ازدیادی

رضا گودرزی؛ اسلام مجیدی؛ علیرضا طلائی؛ مصطفی مصطفوی