اثر کود دامی بر کیفیت وعملکرد ریشه چغندرقند

نویسندگان

چکیده

بمنظور بررسی واکنش چغندرقند به کود دامی ‘ آزمایشی در دو مکان از اراضی کشت و صنعت ودامپروری مغان و در دو سال به اجرا گذاشته شد. سه سطح کوددامی (صفر‘ 20و40 تن درهکتار) تیمارهای آزمایشی بود. که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهارتکرار بکار گرفته شد. در این آزمایش رقم IC1 وهمچنین روشهای زراعتی معمول مورد استفاده قرارگرفت. بطورکلی نتایج نشان دادکه کود دامی عملکرد ریشه را افزایش ومیزان قند ریشه را بطور معنی داری کاهش داد. از مشاهدات مربوط به تجزیه خاک وکود و تغییرات میزان ازت‘ سدیم و پتاسیم درریشه گیاه ‘ ممکن است بتوان نتیجه گرفت که با آزاد شدن تدریجی ازت از کود دامی ‘ گیاه ازت بیشتری جذب کرده و نسبت K+/Na+ در آن کاهش یافته است . بر پایه این تغییرات بخشی از کربوهیدرات وارد شده به ریشه ‘ به مواد زائد تبدیل شده است. استفاده از کود دامی مواد ناخالصی را افزایش داده و در نتیجه عملکرد قندکاهش یافت. دو مکان کاشت وهمچنین دوسال آزمایش از نظر صفات یاد شده تفاوت معنی داری داشتند. که در هر دو مورد احتمالا عامل غالب درکاهش عملکردقند‘ جذب بیشتر یون سدیم درمقایسه با یون پتاسیم بعلت تفاوت نسبت K+/Na+ و محتوای ازت خاک بوده است.

کلیدواژه‌ها