جداسازی باکتریهای آنتا گونیست از ناحیه ریزوسفر نخود ایرانی و بررسی مکانیسم بازدارندگی علیه قارچ Pythium ultimum عامل پوسیدگی بذر ومرگ گیاهچه

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق با استفاده از محیط اختصاصی "اس یک" از ریزوسفر نخود ایرانی مزرعه دانشکده کشاورزی کرج دو باکتری گرم منفی با خواص آنتاگونیستی علیه قارچ Pythium ultimum ونیز خاصیت تحریک کنندگی رشد گیاه جداسازی شد. استرین شماره II (سودوموناس فلورسنت) تاثیر معنی داری نسبت به شاهد روی رشد بوته های نخود ایرانی داشت. اثر هردو استرین روی توسعه رشد ریشه ها چشمگیر و قابل توجه بود. بعلاوه استرین II اثر بهتری نسبت به استرین I روی افزایش وزن تر بوته های نخود در شرایط عاری ا زپاتوژن داشت. استرین I روی محیط کشت NAG (گلوکز دو درصد) تولید نوعی آنتی بیوتیک نمودکه توانست در غیاب خود باکتری از رشد قارچ عامل بیماری ممانعت کند. استرین II روی محیط کشت NAG (گلوکزپنج درصد) که حاوی غلظتهای مختلف کلرید آهن بود تولید نوعی سیدروفو نمود که توانست از رشد قارچ Geotuichum sp جلوگیری نماید. استرین I درهمین شرایط مانع از رشد قارچ اخیر نگردید.

کلیدواژه‌ها