اثرات توپوگرافی برروی تشکیل وتکامل خاکهای منطقه کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

برای بررسی توپوگرافی بر روی روندخاکسازی وتشکیل وتحول خاک درمناطق نیمه خشک‘ مقطعی با فیزیوگرافی رسوبات آبرفتی بادبزنی شکل‘ رسوبات آبرفتی و واریزه ای بادبزنی شکل ودشتهای آبرفتی دامنه ای در منطقه کرمانشاه مطالعه گردید. بدین منظور‘ ازمیان پروفیل های حفر شده دریک ردیف توپوگرافی ‘ هشت پروفیل انتخاب و پس از مطالعات صحرائی ونتایج آزمایشگاهی ‘ براساس سیستم جامع آمریکایی رده بندی گردید. نتایج نشان می دهد که توپوگرافی بعنوان مهمترین فاکتور خاکسازی‘ بعلت تاثیر برروی روابط رطوبتی خاک‘ شدت جابجائی مواد به وسیله فرسایش وانتقال مواد به شکل سوسپانسیون ومحلول‘ موجب تکامل پروفیل خاک گردیده است. این عامل در قالب درجه و طول شیب برروی فرآیندهای کلسیفیکاسیون‘ ملانیزاسیون وگلی شدن وهمچنین برروی بسیاری ازخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ازجمله: مشخصات رنگ‘ درصد رس ‘ مقدار کربنات کلسیم معادل‘ C.E.C,B.S,PH.S.P و O.C دارای تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم بوده است. نوع افق های شناسایی وگروههای اصلی خاک نیز متاثر از موقعیت توپوگرافی بوده بطوریکه خاکهای Calcixerolls با افق های مالیک وکمبیک وخاکهای Xwrochrepts با افق های کمبیک وکلسیک برروی موقعیت های پست تر تشکیل شده بود. گرچه نوع کانیهای رسی در طول ردیف توپوگرافی یکسان بود. ولی نتایج تجزیه های نیمه کمی نشان می دهد که فراوانی نسبی آنها تا حدودی باهم فرق دارد. به عبارت دیگر‘ با افزایش طول شیب ‘ بعلت شرایط زهکشی اثر سفره آب زیر زمینی از مقدار ایلیت وکلریت کاسته شده و بر مقدار کانیهای گروه اسمکتیت افزوده می شود.

کلیدواژه‌ها