ارزیابی افت بار لوله های پلی اتیلن ساخت ایران

نویسندگان

چکیده

با وجود اینکه د ردنیا تحقیقات زیادی درمورد قوانین سیالات تحت فشار به ویژه برآورد افت بار در لوله ها صورت گرفته ‘ متأسفانه تاکنون هیچگونه تحقیقی برای بررسی خصوصیات هیدرولیکی و برآورد افت اصطکاکی لوله های ساخت کشور انجام نشده در این تحقیق ‘ باراه اندازی سیستم اندازه گیری افت بار در لوله ها به منظور بررسی مشخصات هیدرولیکی به ویژه افت اصطکاکی لوله های پلی اتیلن با قطرهای مختلف تولیدی 4 کارخانه داخلی موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد که بجز موارد خاص که عارضه حاد وقابل ملاحظه ای در ضریب اصطکاکی لوله ها وجود داشته است در بقیه موارد‘ لوله های با قطرکوچک مقادیر افت بسیار نزدیک با منحنی لوله ها صاف (دیاگرام مودی) نشان می دهند و با افزایش قطر لوله ضریب اصطکاکی لوله ها مقداری ا زمنحنی لوله های صاف فاصله می گیرد که علت آن عدم کنترل کیفیت تولید در قطرهای بالا می باشد. با تقسیم بندی لوله های موردآزمایش به سه گروه (قطرهای 32 میلیمتر وکمتر‘ قطرهای بین 50 الی 90 میلیمتر و قطرهای 90 میلی متر و بزرگتر) به کمک آنالیز رگرسیون‘ بهترین مدل رگرسیون برای محاسبه ضریب اصطکاکی هر یک از گروهها به صورت روابط زیر به دست آمده است:
قطرهای 32 میلی متر وکمتر 140000> Re? 4000 ( ) log 771/1 =
قطرهای بین 50 الی 90 میلی متر 450000> Re? 4000 ( ) log 794/1 =
قطرهای 90 میلی متر وبالاتر 700000> Re? 4000 ( ) log 798/1 =

کلیدواژه‌ها