تاثیر شرایط فصلی روی بعضی از صفات مرفولوژیک زنبور عسل نژاد ایرانی

نویسندگان

چکیده

برای روشن شدن چگونگی تاثیر شرایط فصلی برخصوصیات ظاهری زنبورعسل درکرج اندازه گیری دوازده صفت مرفولوژیکی روی نمونه های جمع آوری شده از بیست کندوی زنبورعسل روی توده زنبور عسل موجود در ایران از بهمن 1373 تامهر 1374 انجام شد. نتایج حاصل نشان دهنده این است که درمورد نه صفت (عرض بال جلو-طول بال جلو- زاویه A4-طول خرطوم ‘ طول پای عقبی-طول نیم حلقه سوم وچهارم پشتی شکمی- ایندکس کوبیتال- رنگ نیم حلقه سوم پشتی وشکمی – رنگ سپرچه) با احتمال 999/0 تغییرات اقلیمی حاصل از شرایط فصل باعث تغییراتی روی خصوصیات ظاهری زنبورها می شود. ودر مورد سه صفت (ایندکس نیم حلقه ششم شکمی – زاویه G18- زاویه D7 ) نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها