تکثیر پایه 1/12 F گیلاس به روش ریز ازدیادی

نویسندگان

چکیده

این بررسی به منظور تکثیر پایه 1/12 گیلاس (Prunus avium.L) با روش ریز ادیادی انجام گرفته است که در آن قسمت انتهایی شاخه (Shoot tip) به عنوان نمونه گیاهی انتخاب شده وتوسط کلرید جیوه ضدعفونی سطحی شده است. درمرحله شاخه زایی ا زمحیط IS همراه با هورمونهای NAA و BA بوده است. بیشترین میزان شاخه زایی درترکیب هورمونی 25/0 میلی گرم در لیتر NAA و 1 میلی گرم در لیتر BA به دست آمده است. شاخه های تولید شده جهت ریشه زایی به محیط کشت IS تغییر یافته حاوی فلوروگلوسینول (phlouoghucinol) وهورمون IBA به دست آمده است. پس از این مرحله‘ به منظور رشد ریشه ‘ گیاهچه ها به محیط MS بدون هورمون منتقل شده و پس از تکمیل رشد در طول یک ماه به گلدان منتقل شدند.

کلیدواژه‌ها